Pravidla soutěže na Facebooku o samolepky Bitcoin

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky
(dále také „soutěž")

1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá Cryptoflow.cz, organizovanou správcem Jaroslavem Majerem  IČ: 74083066, se sídlem Náměstí generála Knopa 1061, Žamberk 56401, zapsaného u Městského úřadu Žamberk provozující živnost od roku 2006 (dále jen „organizátor“)

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 22. 3. 2021 do 1. 5. 2021 včetně, na území České republiky. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu návštěvnosti své facebookové stránky a za účelem budování povědomí o společnosti Cryptoflow.cz.

3. Soutěžní příspěvek

4. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. Účastníci mohou přidat komentář kolikrát chtějí v celé době trvání soutěže a zvýšit tak svou šanci na výhru. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. Identifikátorem soutěžícího je jeho osobní Facebookový profil.

5. Obecné podmínky

Organizátor nebude uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

6. Pravidla soutěže

Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou této společnosti  nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na odkazu https://cryptoflow.cz/pravidla-souteze-na-facebooku-o-samolepky-bitcoin. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na Facebookové stránce organizátora.

7. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

2)
Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

3) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora soutěže v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Mechanismus soutěže

Soutěž probíhá v období uvedeném v oznámení. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Losování proběhne video formou s vytištěných komentářů pod soutěžním příspěvkem na Facebooku. Vyhlášení výsledků proběhne na Facebook profilu organizátora od 48 hodin po skončení soutěže.

9. Výhra a její předání

1) Výherce bude informován o výhře na Facebookových stránkách Cryptoflow.cz a v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Zároveň odešle organizátor vítězi soukromou Facebookovou zprávu s informací o výhře.

2) Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. ¨

3) Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 7 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci. Výhra budou výherci zaslána poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. 

4) V případě, že se výhru nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

5) Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

6) Výhra v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhru v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění.

7) Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výhry.

*